Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(HASTA)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre veri sorumluları, gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür. İş bu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden UNITED CLINIC SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZMİ ANONİM ŞİRKETİ (“DENTHUB”) tarafından yukarıda belirtilen mevzuat gereğince hukuki yükümlülüğü yerine getirmek, şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla düzenlenmiştir.  

Bu metnin hedef kitlesi DENTHUB hastalarıdır. Veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad Soyad/ TC Kimlik No / Pasaport No / Doğum Tarihi / Cinsiyet / İmza / Uyruk)
 • İletişim bilgileriniz (Adres / Telefon No / E-Posta Adresi)
 • Görsel ve İşitsel verileriniz (Tedavi Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları)
 • Sağlık bilgileriniz (Kronik Rahatsızlık Bilgisi / Aşı Bilgisi (son iki ay) / Hastalık Geçmişi Bilgisi / Sigara ve Uyuşturucu Kullanım Bilgisi / İlaç Alerji Bilgisi / Son Tedavi Bilgisi / Çene Röntgeni / Sunulan Tedavi Bilgisi)
 • Müşteri İşlem bilgileriniz (Doktor Randevu Bilgisi / Protokol No / Ödenen Hizmet Bedeli)
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

DENTHUB tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak aşağıdaki belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

 • Hasta kayıtlarının yapılması
 • Tıbbi teşhis ve tedavinin planlanması ve yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 1. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

DENTHUB bünyesinde almış olduğunuz hizmetin sunumu sırasında işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.

 1. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz DENTHUB tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hasta kayıtlarının yapılması ve tedavinin yürütülmesi esnasında yazılı ve elektronik yöntemlerle toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması”, “veri sorumlusunun meşru menfaati”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi” ve “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

 

 1. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanabilmek için ilk olarak veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. KVKK m. 14/2’ye göre veri sorumlusuna başvurmadan Kurula şikayet yoluna başvurulamaz.

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

 1. KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

United Clinic Sağlık Hizmetleri Turizmi Anonim Şirketi

Adres  : Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 3M

Ataşehir İstanbul

Telefon : +90 544 572 02 03

E-posta  : info@denthub.com.tr

 

 

DENTHUB

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 (DATA OWNER APPLICATION FORM)

 

United Clinic Sağlık Hizmetleri Turizmi Anonim Şirketi’ne (“Denthub”) yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde ve GDPR’ın 3. bölümünde sayılan haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi yöneltmek için, Kanun’un 13. Maddesi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi ve GDPR’ın 12. maddesi gereğince, aşağıdaki yöntemlerden biri vasıtasıyla Şirketimize iletişime geçebilirsiniz.

 

(For United Clinic Sağlık Hizmetleri Turizmi Anonim Şirketi (“Denthub”), Article 13 of the Law, in order to exercise your rights and direct your requests, stated in Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data ("Law") numbered 6698 and in the 3. part of the GDPR, In accordance with Article 5 of the Communiqué on the Principles and Procedures of Application to the Data Controller and Article 12 of the GDPR, you can contact our Company through one of the following methods.)

 

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ/APPLICATION METHOD

BAŞVURU YAPILACAK ADRES/APPLICATION ADDRESS

1. Yazılı Olarak/In writing

 Islak imzalı şahsen veya noter vasıtasıyla

(Signed personally or through a notary public)

Barbaros Mah. Begonya Sok. No: 3M

Ataşehir İstanbul

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla/Via Registered Electronic Mail

 

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile(
With registered electronic mail (KEP) address)

 

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru/
Application with Electronic Mail Address in Our System

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle(By using your e-mail address registered in our company's system)

 

info@denthub.com.tr

4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru/
Application with an e-mail address not available in our system

Mail yoluyla(Via mail)

info@denthub.com.tr

 

 

 

 

Önemli: Yukarıda yer alan başvuru yöntemlerinden “Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile başvuruda bulunulması halinde veri güvenliği gereğince kimlik tespitinin sağlanabilmesi için kimlik veya pasaportunuzun yalnızca ön yüzünün görüntüsünü başvurunun ekinde tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

 

(Attention: One of the above application methods, "If you apply with an Electronic Mail Address Not Available In Our System, you need to send usonly the front view of your identity card or passport in order to provide identification for data security.)

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU/APPLICATION FORM

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz (Identity and Contact Information)

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. (Please complete the fields below so that we can contact you and verify your identity.)

 

 

Ad-Soyadı (Name-Surname)

 

:

 

T.C. Kimlik Numarası / 

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya

Kimlik Numarası

(Turkish Republic Identity Number for Turkish Citizens /Passport or Identity Number for Foreigners)

 

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri

Adresi / İş Yeri Adresi (Notification Address/Office Adress)

 

:

 

Cep Telefonu / Telefon Numarası (Mobile Phone/Phone Number)

 

:

 

E-posta Adresi (E-mail address)

 

:

 

 

 

 

 1. Lütfen kişisel verilerin korunması kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz (Please indicate your request for the protection of personal data in detail)

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası ve GDPR’ın 12. Maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü ve GDPR’ın 12. Maddeleri gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve meşru menfaat amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

(Your applications submitted to us will be answered within thirty days from the date your request is received by us, according to the 2nd paragraph of Article 13 of the Law and Article 12 of the GDPR. Our responses will be delivered to you in written or electronic form in accordance with the 13th and 12th Articles of the GDPR.

 

This application form has been prepared in order to determine your relationship with our Company, to determine your personal data processed by our Company, if any, and to respond to your relevant application in a correct and legal time. Our Company reserves the right to request additional documents and information (identity card or driver's license copy etc.) In the event that the information regarding your requests submitted within the scope of the form is not accurate and up-to-date or an unauthorized application is made, our Company does not accept any liability for requests arising from such false information or unauthorized application.)

      

Ad Soyad (Name Surname)

 

 

İmza (Signature)