Bir servis sağlayıcı ile bu servisi kullanmak isteyen bir kişi arasındaki yasal anlaşmalar

Web Sitesi Kullanım Koşulları

SAĞLIK HİZMETİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Sağlık Hizmeti Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (“DentHub”) ile diğer tarafta aşağıda imzası bulunan Hasta (“Hasta”) arasında imza tarihinde tarafların özgür iradesi akdedilmiştir. Sözleşmenin kabulü ile Hasta işbu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

DentHub’ın gerektiği zamanlarda işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkı mevcuttur.

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu DentHub tarafından aracı kuruluş olarak Hasta’nin talebi uyarınca Türkiye’de verilecek sağlık turizmi ve bu kapsamda gerekli her türlü hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi hizmetlerin ayarlanmasını, fiyat ve ödeme esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. DentHub servis sağlayıcısı değil, servis sağlayıcılarına ulaşılmasında aracılık eden kuruluştur.

2.2  Sözleşme uyarınca Hasta, DentHub tarafından kendisine aracı kuruluş olarak paket halinde verilecek olan sağlık turizmi aracılığı uyarınca ön bilgilendirme yapıldığını ve yapılan bilgiler uyarınca işbu sözleşmeye riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3 Hasta, DentHub’ın verecek olduğu hizmetin aracılık hizmeti olduğunu bilmekte, hastane, hekim, transfer, konaklama gibi işbu sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmetlerindeki aksaklıklar için muhtemel uyuşmazlık tarafının asıl hizmet sağlayıcısı olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4 Sözleşme kapsamında Hasta kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve seyahat engelinin bulunmadığını, kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı olarak verilmesi durumunda DentHub’ın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, DentHub’ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması durumunda zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, kendisi tarafından verilen irtibat bilgilerinden kendisine ulaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta vermiş olduğu eksik bilgi ve belgelerden şahsen ve bizzat sorumludur.

2.5 Hasta’nin DentHub tarafından kendisine  verilen bilgi ve detaylarda Hasta’nin geç kalması, ulaşım imkânlarını kaçırması gibi durumlarda tüm ek maliyet Hasta’ye aittir.

 

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 DentHub tarafından Hasta’ya verilecek olan aracılık hizmeti karşılığında Hasta öncelikle %30 oranında ön ödeme yapmalıdır. Bu ön ödeme ile Hasta için gerekli ayarlamaların günü garantili şekilde Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sunacak olan şirket ve/veya kişilerden rezerve edilir. Ön ödeme yapılmadan işbu sözleşmenin tek başına imzalanması DentHub açısından bir yükümlülük doğurmaz.

3.2 Bu sözleşme kapsamında sayılmayan ya da Hasta tarafından sağlık aracılık hizmeti sunulduktan sonra yapılacak iş ve hizmetler ayrıca ek ücrete tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklı tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle Hasta’ye yansıtılır. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir.

3.3 Aracılık hizmetine konu tüm ayarlamalara ilişkin kalan bakiye ödeme en geç operasyon gününe kadar DentHub’a ödenmelidir. Hasta tarafından rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu sözleşme veya dökümanları imzalamaktan imtina etmesi, imza kararlaştırılan edimleri yerine getirmemesi gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi gerçekleşmeyecektir. Hasta sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım olanaklarından ya da sağlık hizmetinden yararlanamaması halinde DentHub’a ek maliyet oluşturacaksa ek maliyet Hasta tarafından derhal DentHub’a ödenecektir.

 

4. DENTHUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DentHub tarafından sözleşme kapsamında Hasta’ya verilecek olan estetik, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmeti, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetlerinde DentHub acentecilik görevi üstlenerek Hasta’yi sağlık hizmeti sunulacak kliniğine ve/veya hekime yönlendirecektir.

4.2 Hasta yararlanacak olduğu ve DentHub’ın aracılık hizmeti dışında sağlık hizmetleri nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığını, sağlık hizmeti nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi tüm zararlardan DentHub’ı sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta tüm bu hizmetleri aracı kuruluş olarak DentHub’tan alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3 Hasta işbu maddeye aykırı fiillerde bulunamaz, DentHub sorumluluğunda olmayan yazılı sağlık hizmeti ve ek işlerden hizmetin sağlayıcısı sorumlu olduğunu hasta bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Memnun kalınmayan sağlık hizmeti olursa bundan dolayı Hasta DentHub’a menfi bir harekette bulunamaz, aksi halde ödediği hizmet bedeli oranında cezai şart ödemekle sorumlu tutulur.

4.4 DentHub işbu sözleşme yürürlüğe girmeden önce kaza, hastalık her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda Hasta’ye tavsiyede etmektedir.

4.5 DentHub mücbir sebep ve beklenmedik olaylardan dolayı sözleşmeyi hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve sözleşmenin başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, DentHub’ın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller mücbir sebep sayılacaktır.

 

5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 DentHub tarafından Hasta’ye, Hastanın alacağı sağlık hizmeti, seyahat, konaklama ve ulaşım imkânı acente olarak sunulacaktır.

5.2 Hasta tüm sağlık bilgilerini web sitesinde mevcut medikal formu doldurarak sağlık geçmişini DentHub’a doğru ve açık şekilde ulaştırmakla yükümlüdür.

5.3 Hasta sözleşme bedelini sözleşmede belirtildiği şekilde ödemekle yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan tüm gecikmelerden şahsen sorumludur. Bu durum DentHub’a ek maliyet ve yükümlülük oluşturması durumunda maliyet ve masraflar DentHub’a Hasta tarafından ödenecektir.

5.4 Hasta’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün yasal temsilcisi olan sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgileri DentHub’a vermesi zorunludur.

5.5 Hasta, DentHub’ın üzerinden anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

5.6 Hasta, bu sözleşmeyi kabul ederek, Hizmet Sağlayıcının tedavileri ve eylemleri ile ilgili olarak DentHub’a veya çalışanlarından veya ortaklarından herhangi birine saldırmamayı veya bunları eleştirmemeyi (değerlendirme web sitelerini, sosyal medya ağlarını, blogları, genel forumları vb.) kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, DentHub Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında DentHub’ın veya çalışanlarından herhangi birinin ismini lekelememeyi veya DentHub’ı, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, bu maddenin ihlal edilmesi durumunda, DentHub’ın değerlendirmemizin hemen ardından içeriği kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta içeriğin kısmen kaldırılması veya hiç kaldırılmaması halinde, DentHub’a tüm zararlara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve DEVRİ

6.1 DentHub işbu sözleşmeyi iyi niyet kuralları uyarınca tek taraflı fesih etme imkanına sahiptir. Sözleşmenin DentHub tarafından fesih edilmesi durumunda, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Hasta’nin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yine bu kapsamda, daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Varsa cezalan yolcuya Hasta’ya yansıtılır.

6.2 Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Hasta’ye ait olacaktır. DentHub’ın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Kredi kartı ile ödenen bedellerin iadelerde gecikmelerde DentHub sorumlu tutulamaz.

6.3 Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda ilgili diğer taraf noter kanalıyla yazılı bir ihtar ile sözleşmeye aykırılığın 7 (yedi) iş günü içerisinde giderilmesini talep eder. Sözleşmeye aykırılık işbu sürede tam olarak giderilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.4 DentHub sözleşmenin ifası için sözleşmeyi kısmen ya da tamamen anlaşmalı olduğu gerçek ve tüzel kişilere yaptırma imkanına haizdir. Bu durumda devredilen kısım açısından halef ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişidir.

6.5 Hasta tam ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir medikal rapor ile sağlık hizmetini başkaca sağlık sebebi ile alamayacağını sebepleri ile açıklamadıktan sonra işbu sözleşmeden dönemez ve/veya sözleşmeyi feshedemez.. Şartların varlığı halinde, dönme veya fesih bildirimi ancak yazılı olması şartıyla sonuç doğurur. Erteleme için DentHub’ın kesinti yapma ve/veya kabul etmeme hakkı mevcuttur.

6.6 Hasta 6.5 maddesine uygun olarak fesih hakkını kullanırsa, fesih, DentHub'ın Hastanın feshe ilişkin yazılı bildirimi aldığı günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, fesih bildiriminin ne zaman alındığına bağlı olacaktır. Ancak, iptal ücreti her zaman yapılan harcamalar ve yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. İptal durumunda, Hasta’nın ödemiş olduğu depozito rezervasyon ücreti olarak tutulacak ve geri ödenmeyecektir.

 

7. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

7.1 Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, Hasta listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, Hastalarına ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, Hasta listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

7.2 DentHub ve Hasta, kendisine verilmiş olan bilgilerin gizli olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu bilgileri saklayıp gizli tutacağını, bilgilerin diğer tarafın onayı olmadan hiçbir kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. DentHub’ın yasal mevzuat uyarınca kanunen paylaşılması zorunluluk olan ya da bu sözleşmenin ifa edilmesi için ivedi olan durumlarda gizli bilgilerin paylaşılması nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3 Hasta DentHub’ı atlayarak sağlık hizmeti aldığı kişi ve şirketler ile direk iletişime geçerek kendisi veya bir başkası adına ayarlama yapamaz. Hasta DentHub ile olan mesaj, konuşma ve görüntüleri yazılı izin olmadıkça hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi halde tüm zararlara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şartı nakden ve defaten DentHub’a ödemekle mükellef olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

8.2 Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

8.3 Hasta, yanlarında bulunan eşyaları hizmet müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan DentHub’ın sorumluluğu yoktur. Denthub’ın Otel, transfer gibi 3.partilerde kaybedilen eşyalardan ve yaşanılan olaylardan sorumluluğu yoktur.

8.4 DentHub, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

8.5 Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, Hasta tarafından kabul edilmiştir.

8.6 Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Yurtdışı işlerde -bebekler dahil- pasaport ve ülkenin durumuna göre vize gerekmektedir . DentHub’ın bu durumdan Hasta’yi bilgilendirdiği Hasta tarafından kabul ve beyan edilmiştir.

8.7 Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında Hasta tarafından peşin olarak ödenir.

8.8 Karayolu ile ulaşımlarda kalkıştan yarım saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan iki saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

8.9 Ulaşım dahil sözleşmenin ifası kapsamında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir.

8.10 Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece Hasta’lerin DentHub’tan almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Hasta’nin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

8.11 Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1 Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2 Bu Sözleşme’nin farklı maddeleri arasında anlam değişikliği veya çelişkisi olması hiçbir maddeyi geçersiz kılmayacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin kendilerinde kalan suretinin damga vergisinden sorumlu olacaktır.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Hasta, işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda DentHub’ın kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Soru Sor